KALBİNLE.COM 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

KALBİNLE ORGANİZASYON (KALBİNLE.COM veya Şirket) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile KALBİNLE.COM tarafından ziyaretçileri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

KALBİNLE.COM, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi yalnızca işleme amacı ile sınırlı olarak ve aydınlatma metninde, onay verilmiş ise açık rıza metninde, belirtilen sınırlar çerçevesinde işleyecektir.

TANIMLAR

Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Şirketİstasyon Mah. Bosna Cad. 54/8 06930 Sincan/ Ankara adresinde mukim Kalbinle Organizasyon şirketini ifade eder.
Çerez (Cookie)Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.
İlgili KullanıcıVerilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İrtibat KişisiTürkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi. (İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)
Kanun/KVKK7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale GetirilmesiKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin SilinmesiKişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Periyodik İmhaKişisel verilerin işlenmesi için aranan şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
PolitikaŞirket tarafından oluşturulan kişisel veri koruma politikası.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sahibi/İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Kaynak:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik – Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik – Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ – Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla KALBİNLE.COM tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.
 • Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili)
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.
 • Sahtecilik ve kara para aklama dahil, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek.
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak.
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 • Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.
 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

 İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri          : İsminiz, soy isminiz ve Şirket’ye tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler.

İletişim Bilgileri        : İkamet adresiniz, işyeri adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, KEP adresi ile var ise Şirket’ye tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz üye kayıt formu veya iş ortağı kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri, etkinliklerde kullanılan görüntü ve ses kayıt cihazları, güvenlik kamera kayıtları ve ŞİRKET resmi e-mail adresi olan destek@kalbinle   adresine yahut +905458825897 numaralı iletişim adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, kütüphane hizmetinin sunulabilmesi için doldurulan kütüphane üyelik formunun ıslak imzalı olarak doldurulması, +905458825897 numaralı hatların veya Şirket’e ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://www.kalbinle.com adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir.  Çerez politikamıza www.kalbinle.com/cerezler adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirket kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve Şirket temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir.

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hasıl olmaktadır. Şirketimize, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir. 

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

www.kalbinle.com/basvuru bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz “başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu [email protected] adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak “  İstasyon Mah. Bosna Cad. 54/8 06930 Sincan/ Ankara adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu ŞİRKET tarafından yerine getirilecektir. 

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.

DEĞİŞİKLİK

i.          Değişiklik 1                : Evrakta henüz değişiklik yapılmamıştır.

            Değişiklik Detayı       :

VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ

İşbu Aydınlat Metninde ifade edilmiş olduğu üzere ŞİRKET, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

i.                      Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı         : KALBİNLE ORGANİZASYON

Kısa Adı         : ŞİRKET

Adres : İstasyon Mah. Bosna Cad. 54/8 06930 Sincan/ Ankara

İ. Sitesi           : https://www.kalbinle.com/

ii.                     İrtibat Kişisi

Adı:     : Furkan        

Soyadı            : Boztaş        

Unvanı           : İrtibat Kişisi

E-posta          : [email protected]       

Telefon          : +905458825897

Gizlilik ve Şartlar

KALBİNLE.COM KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

TARAFLAR

Bu sözleşme bir tarafta www.kalbinle.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kalbinle Organizasyon ile (KALBİNLE.COM olarak anılacak) diğer tarafta internet sitesine üye olan iş ortakları ve üyeler (ÜYE olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı olan maddeler çerçevesinde akdedilmiştir.

TANIMLAR

KALBİNLE.COM:Kalbinle Organizasyon

ÜYE: Ziyaretçiler ve İş Ortakları

İLAN:Pazaryeri ilanı

GİZLİLİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu sözleşme kapsamında taraflar sözleşme görüşmelerinde ve/veya sözleşme sürecinde öğrendikleri kişisel verileri hiçbir şart ve koşulda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ile ilgili mevzuatına ve sözleşmeye aykırı olarak 3. kişilere aktarmayacaklarını, gizli-açık kaynaklar üzerinden kamuya açıklamayacaklarını, öğrenilen kişisel verilerin yalnızca taraflar arasındaki iş ilişkisi kapsamında ve kanuni yükümlükler dahilinde işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, KVKK’nın 12. maddesinin 4 numaralı fıkrasının “Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.” Hükmünü havi olduğunu ve bu yükümlülük de dahil olmak üzere KVKK ve ilgili mevzuatlarında gösterilen tüm yükümlülüklere uygun hareket etmeleri gerektiğinin bilincindedirler. İşbu sebeplerle burada öngörülen yükümlülükler sözleşmenin sona ermesinden sonra da devam edecek olup, taraflar bu hususu bildiklerini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Gizlilik Politikası ve KVKK hükümlerine www.kalbinle.com/kvkk adresinden ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

KALBİNLE.COM internet sitesinde ziyaretçiler ve üyelerin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYE, ilan verme sınırlarında KALBİNLE.COM’un önceden ilan edeceği sınırlara uymak zorundadır. KALBİNLE.COM herhangi bir sistemi yanıltma veya ters mühendislik yapma faaliyetlerinde ilanı yayınlamama, yayından kaldırma veya düzenleme hakkını saklı tutar. ÜYE bu hususlara dikkat edeceğini en başından kabul ve taahhüt eder.

ÜYE ilk üyelik işleminden sonra 30 günlük ilan süresi ve 1 Adet ilan koyma hakkına sahiptir. İlan süresi bittikten sonra otomatik olarak ilana ait veriler, sistem performansını arttırmak için silinebilir. ÜYE bu hususta herhangi bir hak iddia edemez ve KALBİNLE.COM’un sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. İLAN süresini arttırmak, vitrin ve Sponsorlu reklam modelleri için paketlerden yararlanabilmek adına KALBİNLE.COM ile iletişime geçebilir. 

KALBİNLE.COM pazaryeri çeşitliliğini arttırmak adına ÜYE ilanlarına ait her türle yazılı, dijital içeriği kullanma hakkını saklı tutar ve kendi tanıtımlarında, pazaryeri reklam çalışmalarında kullanabilir. ÜYE bu hususu kayıt olmadan önce kabul ve taahhüt eder.

KALBİNLE.COM internet sitesi pazaryerinde yer alan ilanlar 3. Kişiler tarafından oluşturulmaktadır. İlanlarda yer alan görüşler, bilgilerin doğruluğu ve fiyatlandırma politasına ek olara, yayınlanmasından kaynaklanan tüm yasal yükümlülükler, yayınlayan kullanıcıyı bağlamaktadır.

KALBİNLE.COM ASLA İLANLARIN DOĞRULUĞU, GÜNCELLİĞİ, 3.SİTELERE AİT EKLENEN LİNKLERİN GÜVENLİĞİ VE HER TÜRLÜ TAZMİNİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ. KALBİNLE.COM PAZARYERİ ARACILIĞI YAPTIĞINDAN ÜYE’LER ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞMELER, ANLAŞMALAR, TAAHHÜTLER ,ÖDEMELER VE MALİ BİLDİRİM, YÜKÜMLÜLÜKLER KONUSUNDA SORUMLU DEĞİLDİR. PAZARYERİNDE OLUŞABİLECEK HATALAR, BOZUKLUKLAR, EKSİKLİKLER, KALBİNLE.COM SERVERLARINDAN BULAŞABİLECEK VİRÜSLER KULLANIM RİSKLERİ AÇISINDAN BİLİNMELİDİR. KALBİNLE.COM HATALARIN GİDERİLMESİ HAKKINI SAKLI TUTAR, SİSTEMİN ÇALIŞMASI KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİSİ VE SORUMLULUĞU YOKTUR. ÜYE OLAN KULLANICILAR VE İŞ ORTAKLARI ÜYE’LER DOĞRUDAN BU UYARIYI KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR. İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR

ÜYE, pazaryerine kayıt olurken vermiş olduğu kişisel ve tüm sair bilgilerin hukuki ve ticari açıdan doğru olduğunu kabul etmektedir. İLAN’A ait fotoğraflar, görseller, sanal turlar, videolar, konumlar ve tüm içeriğe ait bilgilerin güncel ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu hususta KALBİNLE.COM pazaryeri ilanındaki bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu gerekçesiyle uğrayacağı tüm zararlardan derhal ve aynen tazmin edileceğini taahhüt ve kabul eder.

ÜYE’ler diğer ÜYE’lerin ilan sayfalarında, iletişim bilgilerini görerek, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri temin etmek için iletişime geçebilmektedirler. Ayrıca HARİTA ARAMA adresinde, konumlarına en yakın hizmeti görebilmektedirler. Bu husutaki tüm aydınlatmalar ÜYE’lere yapılmış olup, kendi rızalarınca bilgileri alenileştirilmektedir. Bu bakımdan KALBİNLE.COM’un bu bilgilerin sunulmasına aracılık etmektedir. İlanın yayınlanmış olması, KALBİNLE.COM tarafından garanti sunulduğu anlamına gelmez, hukuki ve ticari anlamdaki sorumluluklar ilan veren ÜYE’ye aittir. İlanda yer alan bilgilerin doğruluğu ve kullanılabilirliği konusunda sorumlu tutulamaz. Tüm cezai ve hukuki sorumluluk ÜYE’dedir.

ÜYE pazaryerini kullanırken, yasal mevzuatlar ve bunlara ait hükümlere riayet etmek zorundadır. Bunların ihlal edilmemesi hususunda baştan kabul ve tahhüt söz konusudur. Aksi bir durumda doğacak olan cezai ve hukiki sorumluluk, münhasıran ve tümüyle üyeyi bağlayacaktır.

Üye tarafından pazaryerine kayıt olarak, kamu düzenini bozmaması, genel ahlaka ve örf adet kurallarına aykırı hareket etmemesi, diğer üyeleri ve iş ortaklarını  rahatsız etmeye yönelik davranışlar sergilenmemesi, fikri ve sinai telif haklarının ihlal edilmemesi önceden kabul ve tahhüt edilir.

ÜYE KALBİNLE.COM ve pazaryerindeki ilan sahiplerinin verilerine veya yazılımlarına izinsiz ulaşamaz ve müdahele edemeyeceğini kabul eder. Ayrıca pazaryerinde yapmış olduğu işlemlerde KALBİNLE.COM’a manevi veya maddi zarara uğratabilecek eylemlerde bulunmayacağı konusunda yükümlüdür. Sisteme yükleyeceği her türlü virüs, yazılım, trojen, tersine mühedislik uygulamaları ve lisanssız içerikleri de kullanması da dahil olarak gereken tedbirin kendisi tarafından alındığını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, bu tip eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen üyeye aittir. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde yer alan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, ihlal nedeniyle cezai ve hukuki davalar olarak şahsen sorumlu tutulup, KALBİNLE.COM  bu ihlallerin cezai ve hukuki sonuçlarından ayrı tutulacaktır. Bundan dolayı KALBİNLE.COM tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

KALBİNLE.COM üyelik sözleşmesine uyulmadığında, sistemi yanıltıcı davranışlarda bulunulması halinde, ters mühedislik yapıldığında ve pazaryeri kurallarının çiğnediğinde tek taraflı bir biçimde ÜYE’nin üyeliğini, sisteme erişimini, kendisine ait olan ilanları ve kullanım haklarını tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. ÜYE, bu şartlara uyacağını önceden kabul eder. KALBİNLE.COM bu konuda hiçbir sorumluluğa sahip değildir.

ÜYE tarafından pazaryerinde yer alan her türlü yazılı, görsel, sözel ve veritabanında yer alan veriler kopyalamayacağı, Pazar yeri ilanlarını ve iletişim bilgilerini başka amaçlar doğrultusunda kullanamayacağı, KALBİNLE.COM ile doğrudan bir rekabet ortamı oluşturulmayacağı kabul ve taahhüt edilir.

ÜYE, KALBİNLE.COM pazaryeri politikası gereğince yönetim tarafından talep edilen düzeltmeler ve değişiklikleri yapmak zorundadır. Aksi takdirde bu değişiklik ve düzeltmelerin yapılması, KALBİNLE.COM insiyatifinde olacaktır. Bu husustan dolayı ortaya çıkabilecek cezai ve hukuki sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir.

KALBİNLE.COM, pazaryerindeki iyiliştirmeler, geliştirmeler ve analiz konusunda bilgiler toplamaktadır. Bu bilgilerin toplanması esası yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. IP adresleri, pazaryerine ulaşılmak için tercih edilen internet servis sağlayacıları, erişim tarih ve saatleri, görüntülenen sayfalar gibi bilgiler toplanabilir. Bu husustaki amaç kullanıcılara daha iyi bir hizmet deneyimi sunmak ve pazaryerinin bütünüyle entegrasyonunu sağlamaya yöneliktir.

KALBİNLE.COM’a kayıt olan iş ortakları ve kullanıcılar ÜYE’ler kendilerine hizmet ve ürün tanıtımları, kampanyalar, anketler, müşteri memnuniyeti anketleri ve reklamlar sunulmasına yönelik uygulamaları, ÜYE tarafından aksi bir rıza belirtilmeldiği durumlarda internet, e-posta, telefon, SMS, MMS vb. iletişim kanalları vasıtasıyla sunulmasını beyan ve kabul eder. ÜYE tarafından bu bilgilerin toplanma, kullanılma, arşivlenme ve iletişim kurulma nedeniyle maddi, manevi, dolaylı veya doğrudan herhangi bir zarara uğradığı kanısında talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder. 

Yasal mevzuatlar çerçevesinde ÜYE veri paylaşım tercihlerini istediği zaman değiştirebilmektedir. Ancak bu talebin KALBİNLE.COM’a iletilmesi esastır. Aksi taktirde KALBİNLE.COM’un e-posta, SMS ve diğer iletişim kanallarıyla kendisiyle iletişim kurmasına izin verdiğini beyan ve kabul edecektir.

KALBİNLE.COM markası,logosu, içerikleri, tasarımsal ve yazılımsal olarak fikri mülkiyet hakkına sahptir. İçeriklerin mülkiyeti konusunda ÜYE’ler sorumludur. Pazar yerinde yer alan tüm içerikler, KALBİNLE.COM’un yazılı izni olmaksızın sergilenemez, paylaşılamaz, yeniden dağıtılamaz ve asla çoğaltılamalaz. ÜYE üçüncü kişilere ya da KALBİNLE.COM’A ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek şekilde davranacağını kabul eder. Bu konudaki tüm sorumluluk ÜYE’ye ait olduğunda, dolayı veya doğrudan cezai ve hukuki masrafların tazmin edilmesinden kendisi sorumludur. 5846 sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’nu çerçevesinde hak kayıpları için maddi ve manevi tazminat davaları açılmaktadır. 3. Şahıslar bu fikirlerin kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. ÜYE’ler bahisle delil oluşturulması gayreti içerisine girebilecek bir davranışta bulanamazlar.

KALBİNLE.COM Pazaryerinin virüs veya kötü niyetli yazılımlardan arındırılması için mevcut imkanlar dahilinde gereken tedbirler alınmıştır. Ancak nihai güvenliğin sağlanmasında ÜYE’lerin de birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. Her ÜYE, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmeli ve gerekli korunmanın sağlanmasına uygun davranmalıdır.

KALBİNLE.COM pazaryerine ait faaliyeti, tüm içeriği, ÜYE’lere sağlanan hizmetleri dilediği gibi değiştirme ve sonlandırma hakkına sahiptir.ÜYE’Lere ait kullanıcı bilgilerinin ve verilerinin silinmesi hakkını da saklı tutmaktadır.

KALBİNLE.COM bu husustaki kullanıcı sözleşmesini, buna ait koşulları, ilan ederek veya gerek kalmadan eklemeler yapabilir, bütünüyle değiştirebilir veya tamamen iptali edebilir. Güncel sözleşme tüm ÜYE’leri yayın tarihinden itibaren kapsamakta ve hüküm ifade etmektedir.

KALBİNLE.COM, SPONSORLU REKLAM fiyatları ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

KALBİNLE.COM, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

ÜYE, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda KALBİNLE.COM yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

KALBİNLE.COM ÜYE’leri birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

DELİL

KALBİNLE.COM VE ÜYE arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

KALBİNLE.COM üzerinde ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesine kadar yürürlüktedir. ÜYE tarafından sözleşmenin herhangi bir koşulunun ihlal edilmesi hususunda KALBİNLE.COM üyenin üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırıp feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

 1. a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
 2. b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
 3. c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

YÜRÜRLÜK

ÜYE pazaryeri üyelik kaydını yaparak, kullanım koşularında yer verilen bütün maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini beyan ve tahhüt eder. ÜYE’lik kaydı oluşturulduktan sonra elektronik ortamda oluşturularak ve bütünüyle onaylanıp karşılıklı olarak yürürlüğe girer.

İLETİŞİM

KALBİNLE.COM için İstasyon Mah. Bosna Cad. 54/8 06930 Sincan/ Ankara ve +905458825897 iletişim numarası

ÜYE için pazaryerine kayıt olduğu adres, telefon veya e-posta adresi gibi iletişim bilgileri

Çerez Politikası

Kalbinle Organizasyon (“KALBİNLE.COM” veya “Site” olarak anılacaktır) olarak, www.kalbinle.com  web sitesinde (“Site”), sitenin uzantılarında, uygulamalarımız yahut dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi veya çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. 

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası’nın amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerezler kullanılarak kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel verilere ilişkin  sizlere bilgi vermektir.  İşbu metinde sitemizde ve uygulamalarımızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak     istiyoruz.

Şirket olarak sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri gerekmesi durumunda kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamalarımızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme            tarihini            metnin sonunda        bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.kalbinle.com/kvkk Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan            ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamalarımızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlarla            da        işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket olarak, Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde, kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
ŞİRKET olarak sitemizde ve uygulamalarımızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin ve uygulamaların çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi ve uygulamaları analiz etmek, Site’nin ve uygulamaların performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin ve uygulamaların işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. 

Sitemizde ve Uygulamalarımızda Kullanılan Çerezler
Aşağıda sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamalarımızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamalarımızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez İsmiÇerez Hizmet SağlayıcısıÇerezin AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
cookielawinfo-checkbox-necessaryKalbinle.com  GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından belirlenen bu çerez, “Gerekli” kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını kaydetmek için kullanılır.Gerekli11 AY
cookielawinfo-checkbox-functional Kalbinle.com  Çerez, “İşlevsel” kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını kaydetmek için GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır.Gerekli11 AY
cookielawinfo-checkbox-performanceKalbinle.comGDPR Çerez İzni eklentisi tarafından belirlenen bu çerez, “Performans” kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır.Gerekli11 AY
cookielawinfo-checkbox-analyticsKalbinle.com  GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından belirlenen bu çerez, “Analytics” kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını kaydetmek için kullanılır.Gerekli11 AY
cookielawinfo-checkbox-advertisementKalbinle.com  GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından belirlenen bu çerez, “Reklam” kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını kaydetmek için kullanılır.Gerekli11 AY
cookielawinfo-checkbox-othersKalbinle.comGDPR Çerez İzni eklentisi tarafından belirlenen bu çerez, “Diğerleri” kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır.Gerekli11 AY

Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Çerez Hizmet SağlayıcısıÇerez İsmiÇerezin AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
     
     

Sosyal Medya Çerezleri
Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Çerez Hizmet SağlayıcısıÇerez İsmiÇerezin AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
     
     

Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamalarımızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerez Hizmet SağlayıcısıÇerez İsmiÇerezin AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
Kalbinle.comtk_or  tk_or, Jetpack için yönlendiren davranışını analiz eden WooCommerce kullanan sitelerde JetPack eklentisi tarafından ayarlanan bir yönlendirme çerezidir.    Analiz 5 YIL
Kalbinle.comtk_r3d  JetPack, bu tanımlama bilgisini, kullanıcı etkinliği için dahili ölçümler toplamak ve buna bağlı olarak kullanıcı deneyimini geliştirmek için yükler.            Analiz                   3 GÜN          
Kalbinle.comtk_lr  tk_lr, Jetpack için yönlendiren davranışını analiz eden WooCommerce kullanan sitelerde JetPack eklentisi tarafından ayarlanan bir yönlendirme çerezidir.              ANALİZ1 YIL
Kalbinle.com_gcl_auHizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denemek için Google Etiket Yöneticisi tarafından sağlanmıştır.    ANALİZ3 AY
GoogleGoogle Analytics  Google çerezleri ziyaretçilerin pazaryerini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz gibi) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki serverlarda saklanmaktadır. Google bu verileri pazaryeri kullanımınızı değerlendirmek, pazaryeri için pazaryeri faaliyetini derlemek ve pazaryeri faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sunmak gayesiyle kullanacaktır, lakin IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics hakkında daha fazla detay için (Açık rızanızla reddetme seçenekleri), linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. https://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.        Analiz        Kalıcı Oturum Çerezleri

Hedefleme veya reklam çerezleri
Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerez Hizmet SağlayıcısıÇerez İsmiÇerezin AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
.doubleclick.nettest_cookietest_cookie, doubleclick.net tarafından ayarlanır ve kullanıcının tarayıcısının tanımlama bilgilerini destekleyip desteklemediğini belirlemek için kullanılır.REKLAM15 DAKİKA
     

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. 
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız. 
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız. 
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. 
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.
Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına  sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınızla ilgili başvurularınızı www.kalbinle.com/basvuru adresinden ulaşabileceğiniz Şirket İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketmize iletebilirsiniz.  Talebiniz 30 gün içinde sonuçlandırılarak cevap iletilecektir. Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.

Son Güncelleme Tarihi:05.03.2022

KALBİNLE.COM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

1.1 Giriş

1.2. Kapsam

1.3 Politika ve KVKK Mevzuatının Uygulanması

1.4 Politika’nın Yürürlüğü

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

2.3. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

3.5. KALBİNLE.COM Şirketleri Tarafından İşlenmekte Olan Verilerin KALBİNLE.COM Tarafından İşlenmesi

3.6. Kişisel Verilerin Aktarılması

4. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

6. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

6.1. İlgili Kişinin Hakları

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

7.1. Bina, Tesis Girişleri İle Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri

7.2. KALBİNLE.COM Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

7.3. KALBİNLE.COM Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi  

8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

1.                   GİRİŞ

1.1                Giriş

Kişisel verilerin korunması, temel bir insan hakkı olması sebebiyle Kalbinle Organizasyon Şirketi’nin (“KALBİNLE.COM” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Şirket kişisel verilerin korunması hakkını güvence altında tutabilmek adına, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu Kalbinle Organizasyon Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, ilgili kişileri bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2                 Kapsam

Kalbinle Organizasyon (“ŞİRKET”) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilere ilişkin mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanarak hazırlanmıştır.

“Politika” hazırlanırken öncelikle “ŞİRKET” organizasyon şeması dahilinde çalışma birimlerinin hangi verileri, neden topladıkları ve bu verileri neden üçüncü kişilere aktarma gereksinimi olduğunu belirlemek ve ŞİRKET’nün kişisel veri işleme usulünü anlamak temel ilke olarak belirlenmiştir. İlgili mevzuatın gereksinimleri “Politika”ya aktarılırken, özelleştirilerek, “ŞİRKET”nün hangi verileri neden temin ettiğini, bu verileri neden işlediğini sade ve anlaşılır bir dil ile izah etmek  kişisel verilerin korunması gerekliliği dahilinde duyulan hassasiyet çerçevesinde  ilke edinilmiştir. Ayrıca, “ŞİRKET” organizasyonu içinde ve organizasyon dışında veri gizliliğinin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almak ve verileri işlenen bireyleri bilgilendirmek ve aydınlatmak hedeflenmektedir. 

“Politika” kapsamına “ŞİRKET” tarafından verileri işlenen tüm gerçek kişiler girmektedir.

İş bu “Politika” kapsamında “ŞİRKET” organizasyonunda yer alan işlem ve faaliyetler çerçevesinde işlenen veriler, verilerin kategorizasyonu, veri alıcı grupları, veri toplama hukuki sebebi ve yöntemi, verilerin aktarıldığı üçüncü kişi grupları, verilerin işleme süreleri, verilerin silinme süreleri hakkında özelleştirilmiş bilgilere yer verilmeye çalışılmıştır. Ancak hali hazırdaki işleme faaliyetlerinin dışında “ŞİRKET” tarafından veri işleme yapılması/yapılacak olması halinde harici bir aydınlatma metni dahilinde, işbu politikada belirtilen temel ilke ve prensiplere uyulmak kaydıyla işleme faaliyeti yürütülmesi ve aydınlatma yapılması mümkündür. Bu durumda yapılan aydınlatma işbu “Politika”nın ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup, İşbu “Politika” da yer almadığı iddia edilemeyecektir. Nitekim Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında aydınlatmanın  sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yapılması mümkündür.

1.3                Politika ve KVKK Mevzuatının Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda öncelikle yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

1.4                Politika’nın Yürürlüğü

İşbu Politika’nın yürürlük tarihi 02.04.2022’tir. KALBİNLE.COM tarafından düzenlenerek 02.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren ve güncellenen versiyon işbu Politika’nın yürürlük tarihi itibari ile yenilenmiştir.

İşbu Politika, KALBİNLE.COM’un internet sitesinde [https://www.kalbinle.com/kvkk] adresinde yayınlanır.

2.                   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1.             Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

2.2.             Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KALBİNLE.COMtarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, KALBİNLE.COMtarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve KALBİNLE.COM bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Not: Kişisel verilerin işlenmesinde alınan teknik ve idari tedbirlere ilişkin ayrıntılı bilgiye işbu politikanın “8” numaralı bölümünde yer verilmiştir.

2.3.        İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

KALBİNLE.COM, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için düzenli aralıklarla eğitimler düzenlemektedir.

KALBİNLE.COM çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, başta Kişisel Verileri Koruma Kurumunun hazırlamış oldukları gelmek üzere ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına çalışanları vasıtasıyla katılım sağlamakta olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini yenilemektedir.

3.            KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1.              Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

KALBİNLE.COM, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.1.2.        Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

KALBİNLE.COM, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

3.1.3.        Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

KALBİNLE.COM, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.1.4.        İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

KALBİNLE.COM, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme KALBİNLE.COM, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

3.2.              Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

i.            Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

ii.            Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

iii.            Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

iv. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

v. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

vi. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

vii. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

viii. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından,işlenmemektedir.

3.4. İlgili Kişilerin Aydınlatılması

KALBİNLE.COM, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda KALBİNLE.COM, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 5 (“EK 5- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

3.6.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilecek yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

3.6.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından,aktarılmamaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

4. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 4 (“EK 4- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 2’sinde (“EK 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6.1. İlgili Kişinin Hakları

 

KVKK kapsamında

              i.   Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

             ii.   Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            iii.   Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

           iv.   Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

             v.   Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

           vi.   KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

          vii.   v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

         viii.   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

           ix.   Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

            https://www.kalbinle.com/bilgiformu bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz “başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu [email protected] adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak “Pİstasyon Mah. Bosna Cad. 54/8 06930 Sincan/ Ankara” adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

            Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu ŞİRKET tarafından yerine getirilecektir. 

            Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.

 

 

7.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

7.1. Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri

KALBİNLE.COM tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, KALBİNLE.COM binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

7.2. KALBİNLE.COM Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

KALBİNLE.COM tarafından bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. KALBİNLE.COM, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

KALBİNLE.COM tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, KALBİNLE.COM, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

KALBİNLE.COM tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda KALBİNLE.COM çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

7.3. KALBİNLE.COM Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

KALBİNLE.COM tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, KALBİNLE.COM binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak KALBİNLE.COM binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da KALBİNLE.COM nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

“ŞİRKET”, işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, önemli bir  Şirket olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni sağlamaktadır. “ŞİRKET”, ilgili mevzuatının gereklilikleri yanında KVKK’nın 12. maddesi çerçevesinde veri gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için de gereken teknik ve idari tedbirlerini makul düzeyde almaktadır. Söz konusu idari ve teknik güvenlik tedbirleriyle birlikte kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin uygun güvenlik düzeyinde muhafaza edilmesi hedeflenmektedir.

“ŞİRKET”, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi (veri işleyen) tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin ilgili veri işleyenler tarafından da alınması için gerekli tedbirleri alacaktır.

Kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca veri sahiplerine, Kurul’a ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunacaktır.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınırken Kurul tarafından yayınlanmış olan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler) göz önünde bulundurulmaktadır.

İdari Tedbirler

 • Şirket bünyesinde bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi,
  • Şirket personelleri ve ilgili taraflar ile taahhütnameler ve gizlilik sözleşmelerinin imzalanması,
  • Kişisel veri envanterlerinin oluşturulması,
  • Bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin işletilmesi,
  • Bilgi güvenliği ve kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında eğitimlerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,
  • Çalışan bilgisayar vb. araç gereçlerine yetkisiz erişimlerin önüne geçmek adına söz konusu araç ve gereçleri yalnızca yetkili kişilerin kullanması,
  • Yapılan işlemler için objektif delil üretecek kayıtların oluşturulması,

Teknik Tedbirler

 • Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
  • Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
  • Sistemler üzerinde yazılımsal değişiklik ve/veya güncelleme yapılacağı zaman denemeler test ortamında yapılmakta, varsa güvenlik açıkları tespit edilerek gerekli tedbirler alınmakta ve yapılacak değişikliğe son hali bu işlemlerin ardından verilmektedir.
  • Şirketin bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
  • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlerle ilgili teknik kontroller yapılmaktadır.
  • Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
  • Şirket, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Şirket tarafından buna uygun hazırlık çalışmaları yapılmıştır.
  • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
  • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
  • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır.
  • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
  • Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
  • Şirket internet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılarak SHA 256 Bit RSA algoritmasıyla şifrelenmektedir.
  • Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.
  • Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.

EK 1 – Tanımlar

Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Şirketİstasyon Mah. Bosna Cad. 54/8 06930 Sincan/ Ankara adresinde mukim KALBİNLE.COM.
Çerez (Cookie)Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.
İlgili KullanıcıVerilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İrtibat KişisiTürkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi. (İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)
Kanun/KVKK7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.  
Kişisel Verilerin Anonim Hale GetirilmesiKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin SilinmesiKişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, Şirket, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Periyodik İmhaKişisel verilerin işlenmesi için aranan şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
PolitikaŞirket tarafından oluşturulan kişisel veri koruma politikası.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sahibi/İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
YönetmelikKişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği.
Kaynak:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik – Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik – Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ – Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 

EK 2 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

 
KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİKATEGORİZASYON AÇIKLAMASI
Kimlik VerileriGerçek kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin kişisel verileri bu kategori altında değerlendirilecektir. (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, tc kimlik no)
İletişim VerileriKişilerle iletişim amacıyla kullanılabilecek her türlü kişisel veri bu kategori altında değerlendirilecektir. (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no)
Aile Durumuna İlişkin VerilerKişilerin aile ve yakınlarına ilişkin bilgilere bu kategori altında yer verilecektir. İlgili kişinin müşteri, çalışan ya da diğer bir veri sahibi kategorisine ait olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin VerilerKişilerin eğitim ve çalışma hayatlarına ilişkin her türlü veriye bu kategori altında yer verilecektir. (Eğitim- Diploma- Sertifika, Transkript, Meslek İçi Eğitim Bilgileri)
Finansal  VerilerKişilerin hesap, banka, fatura bilgileri
Görsel İşitsel KayıtlarOrganizasyon ve etkinliklerle yapılan kayıtlar ile güvenlik amacı ile tutulan görsel/işitsel kayıtlar
Dijital Ortam Kullanım VerileriKullanıcıların dijital ortamdaki faaliyetlerinin takibi neticesinde elde edilen her türlü kişisel veri bu kategori altında sınıflandırılacaktır.
Özel Nitelikli Kişisel VerilerIrk- Etnik Köken, Sağlık, Biyometrik Veriler, Ceza Mahkumiyeti-Güvenlik Tedbirleri, Din-Mezhep,Felsefi İnanç, Sendika, Vakıf, Dernek Üyelikleri, Kılık Kıyafet

 

EK 4 – Kişisel Veri Kategorileri

 
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİKATEGORİZASYON AÇIKLAMASI
Şirket Personeliİdari personel.
Yönetim Kurulu, Senato ÜyeleriŞirketin organlarında ve çalışmalarında yer alan üyelerin verileri
Şirket Çalışmalarına Katılan 3. KişilerŞirket komisyon, çalışma grupları ve organizasyonlarına dahil olan 3. kişiler
Şirket Faaliyetleri DavetlileriŞirketin organizasyonlarına davet edilen gerçek kişiler
Şirket Faaliyetleri KatılımcılarıŞirket organizasyonlarına katılan kişiler
Ödeme Muhatabı/Hizmet Alınan KişiŞirket Faaliyetlerinde ödeme yapılması gereken 3. kişiler
Şirket Çalışanları YakınlarıŞirket Çalışanı Yakını, Aynı ikamette oturan kişiler ve bakmakla yükümlü olunan kişiler
Potansiyel ÇalışanlarŞirkete çalışmak üzere başvuru yapan potansiyel çalışanlar 
Tedarikçi“ŞİRKET”ye mal veya hizmet sağlayan kişiler, kuruluşlar veya bunlarla ilişkili kişilerdir.
Proje Ortağı“ŞİRKET”in yürütmekte olduğu projelere dahli olan kişiler
Danışman“ŞİRKET”e dış danışmanlık hizmeti sağlayan kişiler, kuruluşlar veya bunlarla ilişkili kişilerdir.
DiğerYukarıdakiler dışında, “ŞİRKET”  ile sürekli veya arızi, doğrudan ya da dolaylı ilişki kurmuş kişiler, kuruluşlar veya bunlarla ilişkili kişilerdir.

EK 5 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

KALBİNLE.COM KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • KALBİNLE.COM iş ortaklarına,
 • KALBİNLE.COM tedarikçilerine,
 • KALBİNLE.COM Topluluk şirketlerine,
 • Kanunen Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek KişilerTanımıVeri Aktarım Amacı
          İş OrtağıKALBİNLE.COM’in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya KALBİNLE.COM Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. Bankalar, KALBİNLE.COM Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı          İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
      TedarikçiKALBİNLE.COM’in ticari faaliyetlerini yürütürken KALBİNLE.COM’in emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak KALBİNLE.COM’e hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.KALBİNLE.COM’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve KALBİNLE.COM’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin KALBİNLE.COM‘e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.
  Topluluk Şirketleri  KALBİNLE.COM Topluluğu şirketleriKALBİNLE.COM Topluluğu Şirketleri’nin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak
  Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili mevzuat hükümlerine göre KALBİNLE.COM’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
  Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileriİlgili mevzuat hükümlerine göre KALBİNLE.COM’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileriİlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

EK – 6 Veri Sorumlusu Kimliği

Veri Sorumlusu           : KALBİNLE.COM

Adres                          : İstasyon Mah. Bosna Cad. 54/8 06930 Sincan/ Ankara

Telefon                       :+905458825897

İnternet Sitesi             : www.kalbinle.com

İstasyon Mah. Bosna Cad. 54/8 06930 Sincan / Ankara
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kalbinle © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.